De begroeting in Islam | 19-08-2007

De begroeting
Hoe vaak bent u uw mede Moslimbroer of –zuster tegengekomen zonder hen te begroeten, omdat u hen niet persoonlijk kent? Of hoe vaak zeggen wij “hey” en “later” tegen onze Moslimvrienden? Voor velen van ons gebeurt dit altijd. Waarom begroeten wij onze Moslimbroes of zusters niet met de Islamitische groet? Misschien is dit omdat wij niet genoeg over de Islamitische groet weten en over het belang van het groeten van een Moslimbroer of –zus.

Toen de Islam kwam, gaf Allah, de Verhevene, de manier van begroeting aan, deze moest onder Moslims worden gebruikt. Deze manier van begroeting is beter dan alle andere manieren van groeten, omdat het een diepe betekenis geeft. De Islamitische begroeting bevat het woord salaam. De diepere betekenis van salaam(letterlijk: vrede) onschadelijk, veiligheid en bescherming tegen kwaad en tegen fouten.
De kortste versie van begroeting is Assalaamoe alaikoem, dit betekent: moge Allah vrede en zegeningen aan u schenken. Waar kunt u een betere groet vinden dan dit?

Begroeting in de Qoeraan
Op vele plaatsen in de Qoeraan worden de moslims bevolen salaam aan elkaar te wensen. In de Qoeraan lezen we onder andere:
“O gelovigen, treedt geen andere huizen binnen dan uw eigen huis totdat u toestemming heeft verkregen en begroet de bewoners van het huis. Dat is beter voor u, opdat u er een lering uit zult trekken.” (24:27)

“Wanneer u de woningen binnentreedt groet dan elkander met een groet van uw Heer, die vol van zegen en reinheid is. Zo maakt Allah u de tekenen duidelijk, opdat u het moge begrijpen.”(24:61)

Het gebruiken en zeggen van salaam is een grote zegen van Allah, de Verhevene, voor de moslims. Over de gehele wereld, welke taal zij ook spreken, wensen de moslims elkaar de salaam (vrede). Welke taal, van welk ras, volk of stam men ook behoort iedere moslim deze begroeting te gebruiken. Dit toont ons weer te meer de gelijkheid van de moslims elkaar met  Assalaamoe Alaikoem, geven elkaar een hand of omhelzen elkaar en dit met broederlijke/ zusterlijke liefde en vriendschap. Ook al kennen ze elkaar niet en komen ze uit totaal verschillende werelddelen. Een simpel “salaam” is het  enige wat de harten direct verenigd in de Islam. En dit is weer een van de voorbeelden van de grootheid van de Islamitische leefwijze. Allah, de Verhevene, heeft alles met een doel geschapen en heeft alles met een reden aan ons gegeven. Daarom moeten wij nooit neerkijken op deze manieren of er gemakkelijk mee omgaan. Allah, de Verhevene, heeft het als een gunst en een zegening aan ons gegeven.

In de Qoeraan lezen we ook dat de begroeting in het Paradijs “salaam”zal zijn:
“Hun smeekbede daarin (in het paradijs) zal zijn: “O Allah, Heilig bent u!” en bij hun ontmoeting het eerste woord van blijdschap “Vrede” zijn. En het einde van hun smeekbede zal zijn: “Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden.”(10:10)

Aan degenen wiens ziel door de engel wordt opgehaald, wordt gezegd:
“Vrede zij met u. Treedt de Hemel binnen voor hetgeen u deed.” (16:32)

“De Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten zal hun groet “Vrede” zijn. En Hij heeft hun een eervolle beloning bereid.” (33:44)

Salaam in de overleveringen
Allah, de Verhevene, heeft ons in de Qoeraan bevolen Assalamoe alaikoem te zeggen. Dit blijkt ook uit verschillende overleveringen waarin de Profeet Sallallaahoe Alaihie Wassallam ons dit beveelt:
Aboe Oemara al-bra`a bin azib radiyallahoe ta`aala anhoe heeft overgeleverd: “De boodschapper van Allah Sallallaahoe Alaihie Wassallam beval ons de volgende zeven handelingen te verrichten:

1. Het bezoeken van de zieken.
2. Het volgen van een begrafenisstoet.
3. Het aanroepen van de genade van Allah voor iemand die niest.(Het zeggen van Yarhamoekallah)
4. De zwakken steunen.
5. De ondergedrukten helpen.
6. Het verspreiden van de Salaam.
7. En het eren van geloftes.”
(Boecharie)

De begroeting van moslims is dus Assalaamoe Alaikoem. In de Qoeraan en de Soennah vinden we ook de wijze waarop we terug moeten groeten, in de Qoeraan lezen we:
“En wanneer u met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere groet, of geef deze groet terug. Voorzeker, Allah houdt rekening met alles.” (4:86)

Dit betekend dat we de begroeting “Assalaamoe alaikoem” kunnen beantwoorden met “Wa Alaikoem Assalaam”, maar het is beter met meer te antwoorden, namelijk met “Wa Alaikoem Assalaam Wa Rahmatoellah” (en de vrede op jullie en Zijn genade) en het is nog beter met de volgende woorden te antwoorden “Wa Alaikoem Assalaam Wa rahmatoellahi Wa Barakatoeh”(en de vrede op jullie en Zijn genade en zegeningen).
Als iemand groet met “Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellah” kan  men met hetzelfde terug groeten of met de woorden “Wa Alaikoem Assalaam Wa rahmatoellahi Wa Barakatoeh”.

Imraan bin Hoesain azib radiyallahoe ta`aala anhoe heeft overgeleverd: “Een man kwam naar de boodschapper van Allah Sallallaahoe Alaihie Wassallam en zei: Assalamoe Alaikoem. De Profeet Sallallaahoe Alaihie Wassallam groette terug en de man ging zitten. Hij zei: “Deze man heeft de zegening van tien zegeningen verdiend.” Een ander kwam en zei: “Assalaamoe alaikoem Wa Rahmatoellah”. Hij beantwoorde zijn salaam en nam zijn plaats. Hij zei: “Deze man heeft twintig zegeningen verdiend”. Een derde persoon kwam en zei: “Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatoeh”. De Profeet Sallallaahoe Alaihie Wassallam beantwoorde zijn salaam en hij ging zitten. De boodschapper van Allah Sallallaahoe Alaihie Wassallam zei vervolgens: ‘deze man heeft dertig zegeningen verdiend’. (Aboe Dawoed en Tirmizie).

Salaam, vrede, een wens aan jullie allemaal
Het wensen van salaam is dus altijd belangrijk. Hierbij moeten we een belangrijke Soennah niet vergeten, namelijk dat men ook de moslims groet die zij niet kennen. Dit is een Soennah die de banden tussen de moslims versterkt. Degenen die men kent wenst men natuurlijk salaam, maar het wensen van salaam aan mensen die men niet kent wordt vaak vergeten en is een Soennah die tegenwoordig minder onder de moslims wordt toegepast. 

Abdoellah ibn Amr radiyallahoe ta`aala anhoe heeft overgeleverd: Een man vroeg de boodschapper van Allah Sallallaahoe Alaihie Wassallam: ‘Welke daden zijn het beste?’ de Profeet Sallallaahoe Alaihie Wassallam zei: ‘Geef eten aan de mensen en wens salaam aan degenen die je kent en aan degenen die je niet kent’. (Boecharie)

Allah, de Verhevene, geeft ons vele kansen voor beloningen, maar toch gaan wij niet voor die kansen. Salaam vergroot liefde onder Moslims. Het verbindt ons met elkaar. Begroet dus degene die u kent en die u niet kent. Zeg ‘Assalaamoe alaikoem’ tegen uw vrienden. Wees trots op deze woorden. Het zeggen van Assalaamoe Alaikoem geeft zegeningen en beloningen in het Hiernamaals, maar brengt ook het broeder/ zusterschap en wederzijdse liefde tussen de moslims tot stand:
Aboe Hoerairah radiyallahoe ta`aala anhoe heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah Sallallaahoe Alaihie Wassallam zei: “Bij Allah in Wiens handen mijn leven is, jullie zullen het paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie niet van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen houden? Verspreidt de salaam tussen jullie.”(Moesliem).

Tot slot
 De mensen die de Islam hebben geaccepteerd worden moslims genoemd, zij worden geacht te leven volgens de Islam. De begroeting van salaam is een speciale zegen van Allah, de Verhevene, voor de moslims. Daarom zouden moslims  salaam moeten gebruiken om medemoslims te groeten, omdat deze gunst aan hen is geschonken.

Niet-moslims moeten niet met een volledige salaam worden gegroet,aangezien zij de Islam niet hebben geaccepteerd. Want hoe kan een moslim tegen een ongelovige zeggen, “moge Allah vrede en zegeningen aan u schenken”, terwijl hij niet in Allah, de Verhevene gelooft? Dit kan alleen als de ander persoon ook in de Islam gelooft. De volledige begroeting van salaam kan daarom niet voor hen worden gebruikt. Dit is geen reden voor de moslims om slechte woorden te moeten gebruiken wanneer er een niet-moslim wordt gegroet. Dit moet op een beleefde manier worden gedaan. Moslims kunnen in dit geval dezelfde begroeting gebruiken als de niet-moslims onderling gebruiken.


Terug naar overzicht print