Het verwaarlozen van het salaat! | 24-10-2008
Alle lof behoort alleen aan Allah, Ta ala, moge vrede en zegeningen berusten op de Laatste Profeet Sallallaahoe Alaihie wa Sallam. Wij prijzen Allah, Ta ala, vragen om zijn hulp en vergeving.

Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van sjaitaan en tegen het zondigen. De aanhangers van de Islam heten Moslims en dit houdt in dat de Moslims zich volledig onderwerpen aan de weten van Allah Soebhane wa Ta ala, alles accepteren wat Hij beveelt en niet tekortschieten in het gehoorzamen van hun Schepper.

De wetten van Allah, Ta ala, zijn op aarde door Zijn Geliefde Profeet Mohammed, Sallallaahoe Alaihie wa Sallam, verkondigd. De Profeet heeft niet alleen opdracht aan ons gegeven om de leefregels te volgen van de Islam, maar Hij heeft zich er ook zelf aan gehouden en natuurlijk gepraktiseerd. Hij liet in de praktijk zien hoe de Islam nageleefd moest worden, zoals het verrichten van het Salaat, vasten en de Bedevaart enzovoorts.
Het Salaat is een van de 5 zuilen van de Islam. Het is verplicht gesteld, zo horen we vaak tijdens religieuze bijeenkomsten dat het Salaat heel veel voordelen met zich meebrengt zoals levensonderhoud dat wordt vermeerderd, de deuren van het Paradijs die worden geopend voor zo iemand, de positie van de onderhouder wordt verhoogd, bescherming tegen de zware straffen in het graf en de Hel. Het verlicht de mens zowel innerlijk als uiterlijk. Maar naast de enorme zegeningen en voordelen voor degene die het Salaat onderhoudt, zal degene die het Salaat zonder reden verwaarloost zware straffen ondergaan!

Onze Heilige Profeet Mohammed, Sallallaahoe Alaihie wa Sallam, heeft gezegd dat degene die het Salaat niet onderhoudt, hem/haar staan er 15 verschrikkelijke zware straffen te wachten, 6 zullen plaatsvinden tijdens het aardse leven, 3 zullen tijdens de dood plaatsvinden, 3 zullen er in het graf plaatsvinden en de laatste 3 zullen na de wederopstandig plaatsvinden.

Tijdens het aardse leven:
•    Een (te) kort leven leiden.
•    De aantrekkelijkheid (noer) van het gezicht zal verdwijnen.
•    Van geen ene goede daad zal de zegeningen worden verkregen.
•    Smeekgebeden zullen niet tot de hemel stijgen.
•    Altijd en overal vernederd worden.
•    Geen aandeel hebben in de zegeningen van de smeekgebeden door hoog eerwaarde personen.

Tijdens de dood:
•    Vernederende dood vinden.
•    Hongerig de wereld verlaten.
•    Een innerlijke dorst ervaren die niet gelest kan worden.

In het graf:
•    Een extreem krappe graf zodat zelfs de ribben geen ruimte hebben, hierdoor blokkeren ze elkaar en raken ze over elkaar bekneld.
•    Felle vuurvlammen zullen er in het graf oplaaien.
•    Een afschuwelijke draak zal verschijnen wiens ogen van vuur en nagels van staal zijn. Zijn taak ik om de overledene te straffen vanwege het verwaarlozen van het Salaat. Met zijn stalen nagels zal hij zo hard slaan dat de overledene 70 meter de grond ingeboord wordt, hij zal er weer uitgehaald worden en weer 70 meter de grond ingeslagen worden. Dit zal tot de Dag des Oordeels voortduren.Tijdens de wederopstanding:
Tijdens de veroordeling zal Allah Ta ala een heel strenge blik op hem werpen waardoor zelfs het vlees van zijn gezicht zal smelten. De veroordeelde zal regelrecht in de Hel belanden.
In Moeka-shifatoel Qoeloeb heeft Hazrat Sayyadena Imaam Mohammed Gazalie, moge Allah, tevreden zijn met hem, vermeld dat degene die het Salaat niet verricht, zal op zijn gezicht 3 regels geschreven staan:
1.    Ik ben degene die de opdracht van Allah heeft verwaarloosd.
2.    Ik ben degene die de Toorn van Allah op zijn hoede heeft.
3.    Ik ben degene die het Bevel van Allah Ta ala genegeerd heeft waardoor de Genade van Hem mij ontnomen is.

Een oude man was op reis en kwam langs een meer, verbaasd keek hij op toen hij zag dat de vissen elkaar aan het opeten waren. Uit het verborgene kwam een stem en zei: “Uit deze meer heeft een verwaarlozer van het Salaat water gedronken en omdat het water te zoutig was heeft hij het water uitgespuugd, dit is de reden waarom de vissen elkaar aan het opeten zijn.”

Uit het aantal Hadies-e-Paak hebben wij de volgende straffen samengevat. De aller-lichtste straf in de Hel zijn schoenen van vuur. De schoenen zijn zo heet dat zelfs de hersenen gekookt zullen worden. Men zal denken dat dit de aller zwaarste straf is terwijl deze juist de aller-lichtste straf is.

In de Hel is er een openplek genaamd "Lamlam". Op deze plek leven de slangen wiens nek zo dik zijn als een kameel. Elke slang is zolang als de afstand die in één maand lopend wordt afgelegd. Als deze slang de verwaarlozer van het Salaat zal bijten, blijft het gif 70 jaar actief in het lichaam. Op een andere plek genaamd "Habboel-Hoeznie" wonen de schorpioenen, die zo groot zijn als ezels. Elke schorpioen heeft 70 tanden, aan elke tand heeft hij een zakje met gif. Eveneens zal deze schorpioen de verwaarlozer van het Salaat bijten waardoor het gif in het lichaam warm zal worden en verspreiden voor een periode van 1000 jaar. Daarna zal het menselijke vlees van de botten afvallen en uit de schaamdelen zal er pus vloeien, alle helbewoners zullen een vloek over zo iemand uitspreken.

Onze Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie wa Sallam, heeft gezegd dat na de Dag des Oordeels een beest genaamd “Hariesh” dat op een schorpioen lijkt, wiens lengte vanaf de grond tot de hemel reikt, zijn breedte reikt van oost naar west, uit de Hel bevrijd zal worden. De Engel Djiebraiel, vrede zij met hem, spreekt: “O Hariesh, waar ga je naartoe?” Hij zal antwoorden: “Naar de openplek waar alle personen aanwezig zijn.” Hazrat Djiebraiel zal vragen wie hij te pakken zal nemen. Hij zal antwoorden vijf soorten personen namelijk:
•    Degenen die geen Salaat verrichten
•    Degenen die geen Zakaat afdragen
•    Degenen die ongehoorzaam zijn jegens de ouders
•    De alcoholist
•    Degenen die in de moskee over de wereldse zaken praten


Een persoon had een record van 2200 diefstallen gepleegd en 3 daarvan zou hij zijn leven lang niet vergeten. Hij begon zijn verhaal te vertellen aan de Walie.
Een van deze 3 graven die ik opende, was een geval waarvan mijn hart tekeer ging. De overledene was zwart geworden, aan zijn voeten waren er kettingen van vuur vastgebonden, uit zijn mond vloeide bloed en pus. Hij had stonk zodanig de ik barstende hoofdpijn kreeg. Zoals je begrijpt schrok ik vreselijk en ik was van plan om weg te gaan. De overledene vroeg aan mij waarom ik weg wilde. “ Ik zal je mijn verhaal vertellen waarom ik in de situatie verkeer”. Ik bundelde al mijn moed bij elkaar en kwam tenslotte dichterbij en nam weer een kijkje in het graf. Ik zag dat de Engelen aan zijn hals een ketting van vuur vastbonden en de wacht hielden. Ik vroeg aan de overledene wie hij was en waarom hij deze vreselijke straf onderging. Hij zei: “Ik ben een moslim maar helaas was ik een alcoholist en pleegde vaak overspel en in die omstandigheden ben ik doodgegaan en nu lig ik hier voor altijd vast”.

Een ander keer opende die ene persoon een graf waarin een overleden persoon lag wiens tong naar buiten hing, hij was helemaal zwart en toen hij mij zag stond hij op. Hij was omringd door vlammen en aan zijn nek hing een ketting. Nadat hij mij zag smeekte hij om een beetje water waarna de Engelen een blik op mij wierpen en mij streng verbood om hem geen water te geven. Ik verzamelde wederom mijn moed om deze man de vraag te stellen waarom hij deze straf onderging. Als antwoord kreeg ik te horen dat hij een ongehoorzame persoon is geweest en dat er meerdere personen deze straf ondergaan.

Het laatste graf dat ik opende was een prachtige mooie tuin, waarin er van alles bloeide, met een schitterende rivier die eigendom was van een knappe man. Ik vroeg aan hem hoe het toch mogelijk is dat jij de eigenaar bent van zo iets prachtigs. Hij glimlachte en gaf als antwoord: “Tijdens een bijeenkomst vertelde de Imaam dat degene die op de dag van Asjoera 6 rakaat Nafiel Salaat verricht, zijn zonden zullen vergeven worden. Sinds dien verricht ik elk jaar op de dag van Asjoera mijn 6 rakaat Nafiel Salaat.

Beste Moslims Broeders en Zusters hierbij heb ik geprobeerd u een impressie te geven van de gevaren van het verwaarlozen van het Salaat!

Moge Allah Ta`ala ons leiden in het onderhouden van het Gebed en ons beschermen tegen zijn straf. Amien.
Terug naar overzicht print